Pracovní setkání k problematice stavby D11 na MÚ v Jaroměři

21.04.2017

Poslanci, senátoři, úředníci a starostové se ve čtvrtek 21.4.2016 sešli k pracovnímu jednání nad harmonogramem výstavby dálnice D11. Cílem setkání bylo informování poslanců a senátorů za královéhradecký kraj a starostů měst a obcí dotčených stavbou o aktuálním stavu připravenosti stavby. "Proces stavby D11 z HK do Jaroměře běží. Jednání jsme svolali, aby všichni měli dostatek informací o průběhu příprav," vysvětluje důvod svolání pracovního jednání hlavní organizátor, poslanec MUDr. Pavel Plzák (Hnutí ANO).

Pracovního setkání se účastnili zástupci Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), Archeologického ústavu AV ČR, Krajského úřadu, odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř, projektových kanceláří, Kanceláře prezidenta, krajského vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR), náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová, ředitel Správy ŘSD ČR Praha pan Ing. Tomáš Gross a také starostové všech zainteresovaných obcí. Velkou část informací slyšeli někteří lidé na setkání úplně poprvé a v tomto ohledu schůzka rozhodně splnila cíl. Jednání bylo rozděleno na informační části po jednotlivých úsecích D11. Úsek 1106 Hradec Králové - Smiřice Na úsek D11 1106 jsou vydána stavební povolení na přeložky místních komunikací, krajských silnic a na vodohospodářské objekty. Stavební povolení na hlavní trasu zatím vydané není, protože je nutné přizpůsobit stanovisko posuzující vliv stavby na životní prostředí (EIA) novým evropským směrnicím. ŘSD z tohoto důvodu bude muset zadat na MŽP nový proces EIA, který bude trvat i s posouzením MŽP trvat přibližně 2 roky. Doba trvání stavby je podle projektové dokumentace plánována přibližně na 3 roky.

Podle těchto propočtů lze počítat s dokončením úseku D11 mezi křižovatkou Kukleny a Smiřicemi v roce 2020 až 2021. Úsek 1107 Smiřice - JaroměřSituaci na úseku mezi Smiřicemi a Jaroměří v současnosti protahují pouze dvě problematická místa. Jde o jeden soukromý a jeden církevní pozemek, kde je před dokončením proces vyvlastnění. Jedná se o rozhodnutí soudu ve sporu církví a Státního pozemkového fondu ve věci vypořádání církevních restitucí. Po vyřešení těchto dvou problematických míst lze požádat o vydání stavebního povolení na hlavní trasu. K tomu úseku stavby je totiž platné stanovisko EIA a ověřovací (verifikační) stanovisko. Vzhledem k tomu, že na vydání stavebního povolení není závislý archeologický průzkum, je výhled zahájení stavební prací na úseku D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří na druhou polovinu roku 2016. Na tento úsek je provedena archeologická studie a doba průzkumu je již nyní dohodnuta na dobu 12 měsíců.

V současnosti je na Vládě ČR předložen požadavek o schválení čerpání peněz na záchranný archeologický výzkum, který bude soutěžit ŘSD se zhotoviteli záchranného archeologického výzkumu. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i, poskytne ŘSD odbornou podporu při stanovení podmínek soutěže a následně se bude i podílet na dohledu nad provedením archeologického výzkumu. Dokončení stavby je naplánováno do roku 2021. Obchvat JaroměřeNavazující stavbou úseku 1107 mezi Smiřicemi a Jaroměří je obchvat Jaroměře. Ten spojí D11 mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I. třídy na Náchod a zároveň odvede tranzitní dopravu z Jaroměře, Čáslavek, Dolan a Svinišťan. "

Bez obchvatu nemá smysl D11 k Jaroměři přivádět. Dopravní situaci by to ještě zhoršilo," vysvětluje důležitost obchvatu starosta Jaroměře Jiří Klepsa. Nyní se nacházíme v situaci, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému však byla podána v řádné lhůtě 3 odvolání. Pravomocně není tedy dosud rozhodnuto. Na základě těchto odvolání odbor výstavby předá spis odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Ten by měl o odvolání rozhodnout ve správní lhůtě 60 dní. Pokud Krajský úřad potvrdí územní rozhodnutí, začnou se v průběhu roku 2017 vykupovat pozemky a k realizaci stavby dojde v letech 2018 - 2021. Pro tuto stavbu jsou rovněž platná stanoviska EIA a probíhá zde geologický průzkum. "To je období, které je přijatelné, protože by mohlo reálně dojít k napojení úseku D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří na obchvat Jaroměře. Pokud ovšem Krajský úřad územní rozhodnutí nepotvrdí, celý proces se bude opakovat.

Domnívám se, že i tady je role krajského úřadu klíčová a že lze v rámci zákonných mantinelů stavbě pomoci. Na krajském úřadu není jen oddělení, které rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí, ale i oddělení, které vykonává metodickou činnost ve vztahu k úřadům obcí vydávajícím rozhodnutí", říká Klára Dostálová.Úsek 1108 (Jaroměř - Trutnov) a úsek 1109 (Trutnov - polská hranice) Poslední úseky, tedy Jaroměř - Trutnov a Trutnov - polská hranice, jsou ve fázi přípravy projektové dokumentace pro územní řízení, tedy v zásadě v plenkách. Předběžný termín výstavby podle projektové dokumentace je na úseku Jaroměř - Trutnov (úsek 1108) v letech 2022 - 2024 a úsek Trutnov - polská hranice (úsek 1109) v letech 2019 - 2021. "Je zcela zřejmé, že D11 se bude stavět úsekově a na přeskáčku. Veřejnost o tom musí být dostatečně informována.

Jsem velmi rád, že toto setkání přivítali zejména starostové dotčených obcí, kteří informací měli opravdu málo," uzavírá hlavní organizátor setkání poslanec MUDr. Pavel Plzák. Setkání na této platformě se bude opakovat po krajských volbách na podzim tohoto roku.